Outsourcing środowiskowy

Strona Główna / Oferta / Outsourcing środowiskowy

Ofertę usługi outsourcingu środowiskowego kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy z powodów ekonomicznych lub organizacyjnych nie chcą tworzyć w swoich firmach osobnych etatów lub działów zajmujących się ochroną środowiska.

Oferujemy realizację wybranych obowiązków z zakresu ochrony środowiska na zasadzie zewnętrznej obsługi podmiotów gospodarczych.

Nasz zespół tworzą specjaliści z każdej dziedziny ochrony środowiska. Powierzenie nam wszelkich formalności gwarantuje Państwu, że prowadzona działalność jest zgodna z przepisami ochrony środowiska.

Usługę outsourcingu możemy realizować w sposób zadaniowy wykonując dla klienta następujące prace:

 1. Bieżąca ewidencja odpadów

  Prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów oraz generowanie kart przekazania odpadów na podstawie otrzymanych od Państwa danych. W ramach usługi przesyłamy na bieżąco karty ewidencji odpadów oraz bezpłatnie przygotujemy roczne zestawienie o odpadach dla urzędów marszałkowskich..

 2. Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Naliczymy na podstawie otrzymanych od Państwa danych wysokość opłat za:

  • spalanie paliw w silnikach (np. pojazdy samochodowe)
  • spalanie paliw w kotłach
  • emisję technologiczną
  • pobór wód
  • zrzut ścieków
 3. Sprawozdawczość

  Sporządzamy wymagane prawem sprawozdania, zestawienia na podstawie otrzymanych od Państwa danych. Najczęściej sporządzane sprawozdania to:

  • zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
  • sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach
  • OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3
  • OŚ-OP1
  • Kobize
  • PRTR
 4. Doradztwo

  W ramach stałego outsourcingu oprócz wykonywania ww. zadań zapewniamy opiekę merytoryczną dla przedsiębiorców polegająca na:

  • śledzeniu istotnych zmian w prawie środowiskowym mających kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności
  • sprawdzaniu umów z kontrahentami w świetle przepisów ochrony środowiska
  • pomocy przy wyborze odbiorców odpadów
  • okresowych wizytach w firmach w celu kontroli np. dokumentów ewidencyjnych, miejsc magazynowania odpadów oraz stanu infrastruktury technicznej
  • udziale w kontrolach organów Inspekcji Ochrony Środowiska