Decyzje środowiskowe

Strona Główna / Oferta / Decyzje administracyjne / Decyzje środowiskowe

Pierwszym i bardzo ważnym etapem wielu inwestycji jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dopiero po jej uzyskaniu można rozpocząć realizację określonej działalności w konkretnej lokalizacji.

Listę przedsięwzięć, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) - link, oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 817) - link.

Zgodnie art. 72 z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa jest niezbędnym załącznikiem m. in. do wniosków o wydanie decyzji:

  • o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • pozwolenia na budowę i o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  • na przetwarzanie odpadów oraz zbieranie odpadów złomu.

Poniżej przedstawiamy schemat procedury pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Schemat decyzji

Od decyzji środowiskowej zależą losy większości inwestycji, dlatego istotne jest rzetelne i szczegółowe opracowanie dokumentów, które mogą znacznie przyspieszyć całą procedurę jej uzyskania.

Oferujemy Państwu profesjonalne przygotowanie kompletnej dokumentacji tj.:

  • sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  • sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na Państwa życzenie uczestniczymy także w konsultacjach społecznych.

Cena przygotowania niezbędnej dokumentacji ustalana jest indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia i uzależniona jest od rodzaju inwestycji, jej zakresu, lokalizacji oraz od ewentualnych badań i analiz dodatkowych.

Nasza praca nie kończy się tylko na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji – wszystkie sprawy prowadzimy, aż do momentu wydania decyzji przez właściwy urząd.