Kalkulatory opłat

Strona Główna / Kalkulatory opłat

Poniższy kalkulator pozwala naliczyć opłatę za usunięcie drzew, krzewów oraz zniszczenie terenów zielonych.

Wybierz rok:
Rodzaj:
* tereny uzdrowisk, obszar ochrony uzdrowiskowej, teren nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni

ZEZWOLENIA

Istnieje możliwość usunięcia drzew lub krzewów pod warunkiem uzyskania zezwolenia w myśl ustawy o ochronie przyrody (oczywiście za opłatą lub kompensacją przyrodniczą). Z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta występuje posiadacz nieruchomości. Nie trzeba występować o zezwolenie miedzy innymi w przypadku drzew i krzewów:

 • owocowych,
 • na plantacjach drzew i krzewów,
 • których wiek nie przekracza 10 lat.

Wiele organów administracji publicznej na swoich oficjalnych stronach posiada informacje o prowadzonych sprawach wg. wydziałów jakie wchodzą ich struktury. Wybierając z takiej listy spraw procedurę uzyskania zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów można znaleźć przydatne informację np. miejsce złożenia dokumentów lub pobrać gotowe do wypełnienia formularze lub wnioski.

OPŁATY

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004r. nr 92 poz. 880 z. zm.) posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Opłaty nalicza właściwy urząd w wydanym zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów.

W przypadku gdy zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami, urząd odracza na okres 3 lat od wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie.

Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat.

Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia na wysokości 130 cm oraz rodzaju i gatunku drzewa.

Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Stawki opłat za usunięcie drzew na lata 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 2012 i 2013

Rodzaje, gatunki i odmiany drzew Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew 11,54 11,76 12,04 12,39 12,51 12,80 13,16 13,52 13,84
Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona 31,37 31,97 32,74 33,69 34,03 34,81 35,78 36,75 37,63
Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik 76,32 77,77 79,64 81,95 82,77 84,67 87,04 89,39 91,54
Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew 287,91 293,38 300,42 309,13 312,22 319,40 328,34 337,21 345,30

Stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wynosi:

 • na rok 2007  - 213,27 zł,
 • na rok 2008  - 217,32 zł,
 • na rok 2009  - 222,54 zł,
 • na rok 2010  - 228,99 zł,
 • na rok 2011  - 231,28 zł,
 • na rok 2012  - 236,60 zł,
 • na rok 2013  - 243,22 zł.
 • na rok 2014  - 249,79 zł.
 • na rok 2015  - 255,78 zł.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są podwyższone o 100 %.

KARY

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

 • 1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
 • 2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
 • 3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.
Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego zieleni

Rodzaj Stawki za 1m2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Trawniki 49,05 49,98 51,18 52,66 53,19 54,41 55,93 57,44 58,82
Kwietniki 421,21 429,21 439,51 452,26 456,19 467,29 480,37 493,34 505,18

Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość kary stała się ostateczna.

Na wniosek, złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna, karę można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Termin płatności kar wymierzonych odracza się na okres 3 lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów. Kara jest umarzana po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu albo odtworzeniu korony drzewa. W razie stwierdzenia braku żywotności drzewa lub krzewu albo nieodtworzenia korony drzewa karę uiszcza się w pełnej wysokości, chyba że drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

Karę nałożoną za zniszczenie terenów zieleni umarza się w całości, jeżeli posiadacz nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren zieleni.

Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe, z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50 %.

Jeżeli ustalenie obwodu zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe, z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszy promień pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10 %.

Jeżeli ustalenie wielkości powierzchni zniszczonych lub usuniętych bez zezwolenia krzewów nie jest możliwe, z powodu usunięcia gałęzi i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.